PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA DEL CENTRE ESCOLA GRANS SOMNIS

                                                                                                Juny 2020

                                               
                                    ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL
                             Somiem desperts i aprenem jugant


Pla d’obertura de centres. Juny 2020.

Adaptat del document «Instruccions per a l’organització de l’obertura de l’Escola Infantil Grans Somnis.

Basarem el pla d’Obertura en tres apartats:

· ÀREA SANITARIA

· ÀREA LABORAL, referida al personal docent i tractarem el tema de riscos laborals.

· ORGANITZACIÓ de l’acció EDUCATIVA presencial.

DADES. Identificació del centre.

Centre: Escola Infantil Grans Somnis

Codi: 08053765

Població: Barcelona

Caràcter (públic/concertat/privat): Privat

Ensenyaments que imparteix: Cicle 0-3 (Fase 2 /  1-3)

ASPECTES PREVIS

FASE 2: Accés dels alumnes de manera limitada.
Previsió a la nostra escola: ESPERANT DATA FASE 2 A BARCELONA..

ÀREA SANITARIA (mesures de seguretat establerts)

1. Mesures amb protecció i prevenció.

1. Distanciament físic

2. Rentat de mans freqüentment cada 2 hores.

3. Mascaretes
4. Per mesures higièniques les sabates quedarán fora de la classe

2. NETEJA, DESINFECCIÓ i ventilació

3. Protocol d’actuació en cas de detecció

4. Prendre temperatura abans d’entrar a l’escola

5. 5 nens per aula.

6. Per mesures de seguretat les famílies no podran accedir a l’interior de l’escola.

CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.


Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre. La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels alumnes i del personal d’acord amb el protocol que es farà arribar als centres educatius.


Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel centre educatiu.

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:
 ▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
▪ Calendari vacunal al dia.
▪ En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.


• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
• Obesitat Mòrbida ( IMC+40)
• Malaltia hepàtica crònica severa.       • Insuficiència renal crònica.

ÀREA LABORAL

Prevenció de riscos davant el covid-19.

1. Neteja i desinfecció de l’escola.

2. Netejar diàriament el mobiliari i materials escolars a l’acabar la jornada.

3. Distribució per classes de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a les mans.

4. Ventilar les aules diverses vegades. (4-5 vegades al dia).

5. Entrada i sortides esglaonades evitant concentració de persones.

6. Mantenir les distàncies de seguretat i evitar contacte entre les docents i pares.

7. Rentar les mans sovint, cada dues hores el personal docent i nens.

8. Epis (mascareta, pantalla, guants i roba de treball) i neteja diària.

9. Neteja diària de tota l’escola amb productes desinfectants.

10. Evitar contactes amb els alumnes i mantenir la distància de seguretat amb els professionals de l’escola.

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT
Personal (docent i no docent) que pot incorporar-se a l’escola.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.
 

El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables

ORGANITZACIÓ de l’acció EDUCATIVA presencial.
Previsió del número d’alumnes que anirà a l’escola, Organització dels grups i els educadors.


Alumnat

• Cal remarcar que l’assistència és voluntària.

 • Les famílies d’1 a 6 anys que demanin el retorn del seu fill al centre per conciliació laboral hauran d’aportar una declaració responsable.

• Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.


Llars d’infants

Nombre d’espais del centre serán 5.

Es respecta el nombre màxim de 5 alumnes per espai.
No s’atenen alumnes de 0-1 anys.
Es prioritzen les famílies que han de fer treball presencial .
Es preveu que les joguines i el material comú de plàstic tingui un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat.
El marc horari és de 9h a 14h i alguns nens puntualment fins les 16h.
Entrada esglaonadament, l’esbarjo serà de 10 a 11:30.
No es farà menjador.
No hi ha servei de transport escolar.

Calendari, horari, accessos, espais i professorat: INFANTIL:

P1 – 5 nensProfessora Anna
P2 – 5 nensProfessora Mar
P2 – 5 nensProfessora Marta

Referent al pla d’obertura i parlant de l’acció educativa, dir que en aquesta àrea hem de tractar de desenvolupar bé el món emocional de l’infant. Hem de tenir en compte que el nen ve d’estar confinat durant tres mesos a casa amb l’únic acompanyament de la seva família.

Ara és un nou aprenentatge que ha de viure, enfrontar-se al món i a l’escola. En l’escola som persones que estem preparades per afrontar el repte d’haver vivències amb el nen que li facin entendre que ara ha de jugar amb els seus companys i tenir una actitud positiva amb l’escola.

En aquesta etapa que parlem ara hem de jugar a jocs que es respecti el distanciament, jocs a terra, procurant que no s’ amunteguin uns amb els altres, mantenint les distàncies. Jocs de plastilina cadascú amb la seva,  jocs d’encaix, jocs amb cançons, jocs amb música i també treballar les emocions amb el monstre dels colors parlar-los dels diferents estats emocionals pels quals passen les persones: enuig, tristesa, alegria, ràbia, ira, etc … tot això es treballarà mantenint les distàncies de separació.

L’horari nostre serà l’acordat i el nombre de nens també.

Procurarem que els nostres fills es sentin feliços dins d’aquestes normes i procurarem mantenir les distàncies de seguretat.

Disposem del gel hidroalcohòlic pel personal docent i els nens hauran de rentar-se les mans cada 2 hores igual que el professorat.

L’espai de pati és ampli són 90 metres quadrats on el nostre grup de nens en aquest cas seran dos grups que baixaran per separat sense cap problema al pati procurarem que no hi hagi res que faciliti el contagi.

Seguint totes les mesures de seguretat creiem que els nostres nens tindran una estada feliç i el professorat mantindrà totes les mesures de seguretat amb esforç i dedicació.

Presentem la  Declaració responsable dels docents, conforme no son grup de risc (model elaborat pel centre).

Fem constar que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.


Atentament.

Escola Grans Somnis


LOS LÍMITES EN LA EDUCACIÓN

Uno de los máximos problemas que  se plantean en la infancia son los límites en la infancia.  La sobreprotección es negativa en la educación igual que la permisibilidad.   En la educación de un niño no se deben pasar las normas, el niño debe saber que su madre y padre le quieren y debe tener en cuenta las jerarquías.  Cuando un papá o mamá dicen: “no”, esta decisión es inamovible.  Le puede generar frustración pero esta debe superarla y aprenderla.  Estas normas le proporcionarán al niño seguridad.

La sobreprotección solo hará que el niño se vuelva inseguro y posiblemente su nivel de independencia disminuya, por tanto conviene que  el niño aprenda lo que ha hecho mal. Los niños necesitan ser guiados por el adulto y con ello es necesario establecer reglas para que fortalezcan sus conductas.  Es importante que no se sientan heridos en su autoestima, y para ello se debe orientar el enfado hacia su comportamiento,  nunca exigirle que no llore o sienta rabia.  Esos sentimientos deben sentirlos para hacerlos reaccionar sobre su comportamiento.  El gesto debe ser firme  y sereno.  No vale la pena dramatizar ni reñirle excesivamente, un tono firme y convincente será más efectivo.   

Nos cuesta poner límites a nuestros hijos porque no les dedicamos suficiente tiempo o porque los padres no se ponen de acuerdo con la educación de sus hijos, y cada padre actúa de forma diferente. Los padres siempre deben ir por el mismo camino en la educación.     

Es muy importante  dar disciplina pero siempre con mucho amor. Es importante, también, que los niños acepten la frustración, si no es así en un futuro pueden presentar problemas en su adolescencia o adultez.   

Para finalizar, es muy importante que en casa tengan un buen ambiente familiar para así tratar que el niño crezca con unos límites claros basados y fundamentados todos ellos en el amor. La falta de no poner límites da lugar a una nula tendencia a la frustración. Por tanto, límites = amor +control.

Psicomotricidad

Psicomotricidad.  Hoy hablaremos de este tema.

Me presentare soy Mari Carmen Catalan especialista en educación infantil directora de “l’escola Infantil Grans Somnis”  y este blog quiero que sirva para que me comenteis temas relacionados con la educación de vuestros hijos.  Intentare responder a todas vuestras peticiones.

Hablaremos hoy  de tres temas importantes en la educación que son.  El desarrollo psicomotor, el control de esfínteres y el tema de la afectividad y las emociones.

El desarrollo psicomotor empieza desde que el bebe nace.  Nace predestinado  a seguir una serie de etapas que serán claves en su desarrollo.   La parte sensorial está estrechamente relacionada con el desarrollo psicomotor puesto que el bebe siente y ello le motiva a moverse.

La primera etapa del desarrollo psicomotor  es el volteo, en esta etapa se da la vuelta de boca arriba a boca abajo, y esto hace que el ángulo de visión del niño aumente y esto le hace sonreír.

La segunda etapa seria el arrastrado, el niño aprende a arrastrarse como un cuco y así consigue llegar a coger objetos y ponérselos en la boca, recordar que estamos en la etapa oral.

La tercera etapa es el gateo, etapa imprescindible para su desarrollo, el gateo para ser correcto ha de ser contra lateral es decir mano izquierdo y pierna derecha.  Está estrechamente relacionado con los hemisferios cerebrales, y es un área muy importante para potenciar el área del lenguaje y las matemáticas.

El tercer nivel es la etapa de bipedestación, aquí el niño ya se pone de pie y ve el mundo desde arriba.  Esta etapa es de un gran entusiasmo porque ya está cerca de la altura de sus adultos.

La siguiente etapa es la de deambulación es decir la marcha,  a partir de ahora es mucho más activo y no debemos perderlo de vista, ya se recorre todos los estadios sin problemas.

LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS DE 0-3 AÑOS

Las habilidades emocionales se pueden y se deben enseñar. Nuestra labor ha de ser fomentar el aprendizaje de unas habilidades emocionales que garanticen el óptimo desarrollo de los niños y que en un futuro les permitan lograr el éxito en su día a día y les aporten claves importantes para su bienestar.

Las emociones pues, desempeñan un papel importante en la vida, por ello es esencial saber cómo se desarrollan y cómo nos afectan tanto a nivel personal como social. Pero tal vez el papel más crítico de las emociones es crear, organizar y orquestar muchas de las funciones más importantes de la mente. De hecho el intelecto, las habilidades académicas, el sentido de uno mismo, la conciencia y la moralidad, tienen orígenes comunes en  nuestras primeras y sucesivas experiencias emocionales. Contrario a lo que pudiera parecer las emociones son de hecho las arquitectas de un arreglo en las operaciones cognitivas de nuestro cerebro.

El desarrollo emocional construye:

 • La identidad
 • La autoestima
 • La seguridad
 • La confianza en uno mismo

Los niños agradecerán mucho la disciplina y los hábitos. Los padres son un modelo para el pequeño. Hay que favorecer el acercamiento del progenitor del mismo sexo para favorecer su identidad.

La seguridad y la afectividad es básica para su desarrollo. Los vínculos afectivos reducen el malestar emocional y potencian los sentimientos positivos.

El vínculo de amor de una madre y un padre junto a las experiencias de este vínculo tiene un papel decisivo y muy importante en su ORGANIZACIÓN CEREBRAL. El vínculo debe ser siempre positivo y afectivo.

Las emociones son la clave para el bienestar.

Las emociones en la mente CREAN, ORGANIZAN y ESTRUCTURAN bien el cerebro. Son LA ARQUITECTURA DE LA MENTE.
El arquitecto construye las emociones que están en el cerebro. Depende como se vivan en el cerebro, estas serán más o menos sanas y de ello dependerá mucho las enfermedades mentales.

LA PRIVACIÓN no solo causa tristeza y depresión en la primera infancia sino también hostilidad e incapacidad para establecer relaciones sociales saludables en la vida adulta.

Un inadecuado vínculo entre madre e hijo en la infancia puede llevar a PROBLEMAS PSICOLÓGICOS importantes.

Unos padres sensibles, coherentes en sus respuestas y disponibles emocionalmente garantizan una sana vinculación emocional. Todo esto bien trabajado le aportará al niño seguridad y confianza en sí mismo (conceptos importantes para una vida adulta feliz y equilibrada)

Los niños que se crían con desapego buscarán a lo largo de toda su vida otras formas de cubrir las necesidades afectivas que no tuvieron, dando lugar a trastornos mentales y sociales.

El APEGO SEGURO mantiene al bebé o al niño en equilibrio emocional. Hay que responder a sus necesidades emocionales, cogerle en brazos, practicar el cachorreo con él, procurar proporcionarle una familia ESTABLE.

El niño que ha construido su confianza básica con sus padres podrá luego explorar el mundo, crecer y vivir y entender el vínculo afectivo e INDIVIDUALIZARSE. Esta confianza le permitirá ser independiente y no depender de nadie.

Si no se da este vínculo el niño o joven puede independizarse, por ejemplo, a los 25 – 30 años, pero seguirá necesitando apegarse a algo o alguien. Tendrá cierta dependencia con alguien o con algo.

Las emociones de las personas son muy importantes para el bienestar personal, siendo estas la clave para una forma de vida positiva, equilibrada y feliz.

Las emociones son la parte arquitectónica del desarrollo cognitivo de nuestras vidas. Su papel es importante para CREAR Y ORGNAIZAR NUESTRA MENTE.

Hay que saber conjugar bien los siguientes términos en la educación:

 • LÍMITES
  (Saber aplicarlos con mucho amor)

 

 • INDEPENDENCIA
  (Debemos procurar que los niños hagan las cosas por ellos mismos siempre que sea posible)

 

Al trabajar las emociones debemos prestar atención especial a los términos:

 • EGOÍSMO
 • EGO ALTO
 • ORGULLO
 • POCA TENDENCIA A LA FRUSTRACIÓN
 • NARCICISMO

El próximo curso se hablará de estos ítems y cómo saber tratarlos para favorecer la vida emocional de nuestros pequeños e intentar evitarlos.

Gracias por vuestra colaboración.

 

Escola Grans Somnis.

 

 

CONTROL DE ESFÍNTERES INFANTIL

Es un tema delicado y se debe de hacer con precaución y mucho amor.  El niño no controlara hasta que no esté suficientemente maduro.  Es inútil que nos impongamos que tiene que dominarlo.  El necesita madurar sus esfínteres para poder controlar.

Es un trabajo cuidadoso y debemos dedicarle mucha atención, debemos hacerlo en concordancia con la escuela y todos ir al mismo ritmo.

Debemos usar un orinal pequeño y a la medida del niño, y no insistirle que lo haga en el lavabo, a los niños les asusta el inodoro del adulto y piensan que se puede caer.  Cada hora o bien hora y media les indicaremos si tiene pipi y le aplaudiremos cuando haga un pipi y nos quedaremos un poco tristes cuando no lo haga, pero sin ningún comentario negativo

El control de esfínteres es un aprendizaje y el niño lo puede conseguir con paciencia.