PLA ESPECÍFIC D’OBERTURA DEL CENTRE ESCOLA GRANS SOMNIS

                                                                                                Setembre 2020

                                               
                                    ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL
                             Somiem desperts i aprenem jugant


Pla d’obertura de centres. Setembre 2020. Adaptat del document Instruccions per a l’organització de l’obertura de l’Escola Infantil Grans Somnis.

Basarem el pla d’Obertura en tres apartats:

· ÀREA SANITARIA

· ÀREA LABORAL, referida al personal docent i tractar el tema de riscos laborals.

· ORGANITZACIÓ de l’acció EDUCATIVA presencial.

DADES. Identificació del centre. 

Centre: Escola Infantil Grans Somnis

Codi: 08053765

Població: Barcelona

Caràcter (públic/concertat/privat): Privat

Ensenyaments que imparteix: Cicle 0-3 (Fase Normalitzada)

ASPECTES PREVIS

FASE NORMALIZADA
Permís per obrir el centre amb un nombre de nens  adequats.

ÀREA SANITARIA (mesures de seguretat establerts)

1. Mesures amb protecció i prevenció.

1. Distanciament físic

2. Rentat de mans freqüentment cada 2 hores.

3. Mascaretes
4. Per mesures higièniques les sabates quedarán fora de la classe

2. NETEJA, DESINFECCIÓ i ventilació

3. Protocol d’actuació en cas de detecció

4. Prendre temperatura abans d’entrar a l’escola

5. Aules a un nombre de nens suficients per espai.

6. Per mesures de seguretat les famílies no podran accedir a l’interior de l’escola.

7. Prenem la temperatura avanç d’entrar a l’escola i a la sortida de l’escola. I registrem les temperatures en un full.

CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.


Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre. La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels alumnes i del personal d’acord amb el protocol que es farà arribar als centres educatius.


Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós, es considera imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel centre educatiu.

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:
▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
▪ Calendari vacunal al dia.
▪ En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.
No podran assistir al centre nens amb malalties com:


• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
• Obesitat Mòrbida ( IMC+40)
• Malaltia hepàtica crònica severa.
• Insuficiència renal crònica.


ÀREA LABORAL

Prevenció de riscos davant el covid-19.

1. Neteja i desinfecció de l’escola.

2. Netejar diàriament el mobiliari i materials escolars a l’acabar la jornada.

3. Distribució per classes de dispensadores de solució hidroalcohòlica per a les mans.

4. Ventilar les aules diverses vegades. (4-5 vegades al dia).

5. Entrada i sortides esglaonades evitant concentració de persones.

6. Mantenir les distàncies de seguretat i evitar contacte entre les docents i pares.

7. Rentar les mans sovint, cada dues hores el personal docent i nens.

8. Epis (mascareta, pantalla, guants i roba de treball) i neteja diària.

9. Neteja diària de tota l’escola amb productes desinfectants.

10. Evitar contactes amb els alumnes i mantenir la distància de seguretat amb els professionals de l’escola.

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT
Personal (docent i no docent) que pot incorporar-se a l’escola.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.
 

El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables

ORGANITZACIÓ de l’acció EDUCATIVA presencial.
Previsió del número d’alumnes que anirà a l’escola, Organització dels grups i els educadors. 


Alumnat 

• Cal remarcar que l’assistència és voluntària.

 • Les famílies de nens de 5 mesos a 3 anys que demanin el retorn del seu fill al centre per conciliació laboral hauran d’aportar una declaració responsable.

• Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuiran documents en paper, excepte en casos imprescindibles.


Llars d’infants

Es respectarà al nombre de nens per l’espai que hi hagi a l’escola.
Es prioritzen les famílies que han de fer treball presencial .
Es preveu que les joguines i el material comú de plàstic tingui un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat.

El marc horari és de 9h a 17h i alguns nens puntualment fins les 18h.
Entrada esglaonadament, l’esbarjo serà de 10 a 11:30.
No hi ha servei de transport escolar.
Es farà servei de menjador, amb totes les mesures de seguretat, espai entre els nens, els coberts cadascú els seus, separació en el menjador per un espai al mig de cada nen.

Calendari, horari, accessos, espais i professorat: INFANTIL:

P2 – 15 nensProfessora Mar
P1 – 10 nensProfessora Anna
P0 – 5 nens Professora Marta

Referent a el pla d’obertura i parlant de l’acció educativa, dir que en aquesta àrea hem de tractar de desenvolupar bé el món emocional de l’infant. Hem de tenir en compte que el nen ve d’estar a casa amb l’únic acompanyament de la seva família.

Ara és un nou aprenentatge que ha de viure, el enfrontar-se al món i a l’escola. En l’escola som persones que estem preparades per afrontar el repte de tenir vivències amb el nen que li facin entendre que ara ha de jugar amb els seus companys i tenir una actitud positiva amb l’escola.

En aquesta etapa que parlem ara hem de jugar a jocs que es respecti el distanciament, jocs a terra, procurant que no s’hi amunteguin uns amb els altres nens, mantenint les distàncies. Jocs de plastilina cadascú amb la seva jocs d’encaix, jocs amb cançons, jocs amb música i també treballar les emocions. Tot això es treballarà mantenint les distàncies de separació.

L’horari nostre serà l’acordat i el nombre de nens també.

Procurarem que els nostres fills se sentin feliços dins d’aquestes normes i procurarem mantenir les distàncies de seguretat.

Disposem de el gel hidroalcohólico per al personal docent i els nens hauran de rentar-se les mans cada 2 hores igual que el professorat.

L’espai de pati és ampli són 90 metres quadrats on el nostre grup de nens en aquest cas seran dos grups que baixaran per separat sense cap problema al pati procurarem que no hi hagi res què que faciliten el contagi.

Seguint totes les mesures de seguretat creiem que els nostres nens tindran una estada feliç i el professorat mantindrà totes les mesures de seguretat amb esforç i dedicació.

Presentem la  Declaració responsable dels docents, conforme no son grup de risc (model elaborat pel centre). 

Fem constar que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes.


Atentament.

Escola Grans Somnis